با سوادهای ما و تعریف یونسکو از فرد با سواد

با سوادهای ما و تعریف یونسکو از فرد با سواد

فرع مطلب: رفیقی می گفت بزرگترین مشکل این مملکت که به این روز افتاده و باعث شده امروز او در این جایگاه و موقعیت که بسیار هم این جایگاه و موقعیت  را دون می دانست قرار بگیرد دو چیز است. یک: این که تمام اقتصاد و پروژه های بزرگ کشور دست فلان ارگان عریض و طویل … ادامه ی مطلب