زندگی

عزیز من زندگی بدون روزهای بد نمی شود بدون روزهای اشک و درد و خشم و غم نمی شود اما، روزهای بد همچون برگهای پاییزی، باور کن که شتابان فرو می ریزند و زیر پای تو (اگر بخواهی) استخوان می شکنند و درخت استوار و مقاوم بر جای می ماند عزیز من! برگ های پاییزی، … ادامه ی مطلب