کلمات فعال شده من

کتاب و مطالعه چند وقتیست سهمی در زندگی من به خود اختصاص داده. خوب که دقت میکنم، این مهم دستاوردهای ارزشمندی برایم داشته است. در واقع انگار ابزار کارم دارد جور می شود. اینها کلماتی هستند که در گفتگوهای روزانه استفاده میکنم. می توان گفت جز کلمات فعال من شده اند

دستاورد

مهارت

توسعه

بلند مدت

مدل ذهنی

نگرش

میکرواکشن

کسب و کار

ایجاد ارزش

1 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

پاسخ دهید