مسیر و لذت مسیر

‍ زندگی به راستی تاریکی ست، مگر آنکه شوقی باشد
و شوق همیشه کور ست، مگر آن که دانشی باشد
و دانش همیشه بیهوده ست، مگر آن که کاری باشد
و کار همیشه تهی ست، مگر آنکه مهری باشد
کار کردن با مهر یعنی دمیدن روح خویش در هر آنچه می سازی

( جبران خلیل جبران)

.

.

.

زندگی که زندگیه.

شوق یعنی تصمیم هامون چاشنی شور و احساس داشته باشه.

دانش یعنی تصمیم هامون منطقی و بر مبنای فکت باشه.

کار یعنی برای تصمیم هامون یه برنامه عملیاتی و نهایتا اجرایی داشته باشیم.

مهر یعنی اینکه تو مسیر باشی و لذتِ مسیر رو لحظه لحظه نوش کنیم.

پاسخ دهید