زندگی

عزیز من زندگی بدون روزهای بد نمی شود

بدون روزهای اشک و درد و خشم و غم نمی شود

اما، روزهای بد همچون برگهای پاییزی، باور کن که شتابان فرو می ریزند

و زیر پای تو (اگر بخواهی) استخوان می شکنند

و درخت استوار و مقاوم بر جای می ماند

عزیز من!

برگ های پاییزی، بی شک، در تداوم بخشیدن به مفهوم درخت، و مفهموم بخشیدن به تداوم درخت، سهمی از یاد نرفتنی دارند

 

“چهل نامه کوتاه به همسرم”

پاسخ دهید