اندیشه و انگیزه

IQ += oskuda

مغز+قلب= سازمان

علم+ عشق= کیفیت

انگیزه که محصول دل انسان است و اندیشه که ظاهرا محصول مغز اوست برای کار با کیفیت و ایجاد خلاقیت ضروری است.

منبع: کتاب نقش دل در مدیریت. مجتبی کاشانی

oskuda: شرکت ژاپنی و شریک تجاری شرکت فولکس واگن

 

پاسخ دهید